Waan haraam ta namni laaffise - Rakkinaan maletti kadhachuu

Waan haraam ta namni laaffise - Rakkinaan maletti kadhachuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Rakkinaan maletti kadhachuu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.