Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 03

Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 03

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessattii haqa abbaan manaatiifii haati manaa walirraa qabantu bal’inaan dhihaata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: