Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 08

Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 08

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessattii haqa abbaan manaatiifii haati manaa walirraa qabantu bal’inaan dhihaata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: