Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 08

Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 08

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessattii haqa abbaan manaatiifii haati manaa walirraa qabantu bal’inaan dhihaata.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.