Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 07

Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 07

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessattii haqa abbaan manaatiifii haati manaa walirraa qabantu bal’inaan dhihaata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: