du’aa’iiwwan adda addaa - YEROO MASJIDA SEENAN

du’aa’iiwwan adda addaa - YEROO MASJIDA SEENAN

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti kadhaalee Rabbii (du’aa’iiwwan) adda addaa tan guyyaa guyyaan qara’amtutu ibsamee jira.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: