du’aa’iiwwan adda addaa - NAMA HAARAWA FUUDHU

du’aa’iiwwan adda addaa - NAMA HAARAWA FUUDHU

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti kadhaalee Rabbii (du’aa’iiwwan) adda addaa tan guyyaa guyyaan qara’amtutu ibsamee jira.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: