hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - Sawaaba namoota azaananii

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - Sawaaba namoota azaananii

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.