hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama rakkateef irratti laaffisuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama rakkateef irratti laaffisuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.