hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama aakhiraan yaaddoo isaa taate

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama aakhiraan yaaddoo isaa taate

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: