hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - laa ilaaha illallaahu wahdahuu laashariika lahuu jechuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - laa ilaaha illallaahu wahdahuu laashariika lahuu jechuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.