hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - eega fardii salaatan booda bakkuma san taaanii zikrii Rabbii godhuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - eega fardii salaatan booda bakkuma san taaanii zikrii Rabbii godhuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: