Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -09

Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -09

barsiistota : Jamaaal Muhammad ahmad -

gulaala.:

The Publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur’aana qara’uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du’aa’ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -09

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: