د تجوید سره د قران کریم تلاوت او دهغې لفظې ترجمه

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

Categories:

Description

په دې ماده کې د قران کریم تلاوت او دهغې لفظې ترجمه په پښتو ژبه او ريدلی شي

ستا فکر مهم دی