د تجوید سره د قران کریم تلاوت او دهغې لفظې ترجمه

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

نبذة مختصرة

په دې ماده کې د قران کریم تلاوت او دهغې لفظې ترجمه په پښتو ژبه او ريدلی شي

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی