د استخدام طبعې بڼه

ايا ته مسلمان يي ، او که نه

ستا فکر مهم دی