احتفال په مولد د رسول الله باندي بدعت دی

نبذة مختصرة

داماده درسول الله صلی الله عليه وسلم په احتفال باندي داوضاحت کوي چه دابدعت دی او ځان ساتل تری ضروري دي

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی