سنن الترم‍ذی

لنډه پېژندنه

داماده د آحادیثو په یوه مجموعه باندي مشتمله ده کومه چه داحکامو او مسایلو وغیره متعلق دي او داماده مشتمله ده په (۱۷۰) ملفاتو باندي او دا ستاسو په وړاندي داستفادي لپاره چمتو ده

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: