صحيح مسلم

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دآصول حدیث متعلق ښه کافي وضاحت کيږي لکه دحديث صحت اوضعف او دراوي شروط وغیره اوداماده مشتمله ده په (۵4) ملفاتو باندي او دا ستاسو په وړاندي داستفادي لپاره چمتو ده

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی