دشرک رد او دهغي خطر بيانه ول

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دشرک ضرهرونه او خطرونه ذکر دي،

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: