دشرک رد او دهغي خطر بيانه ول

Description

په دي ماده کښي دشرک ضرهرونه او خطرونه ذکر دي،

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی