دشرک رد او دهغي خطر بيانه ول

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دشرک ضرهرونه او خطرونه ذکر دي،

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی