دتوحید قسمونه

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دتوحيد قسمونه په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی