دالله تعالی نه ويره کول

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دالله نه خوف کول په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی