دالله تعالی نه ويره کول

Description

په دي ماده کښي دالله نه خوف کول په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی