دشرک نه ويرول

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دشرک نه ويره ورکولو باره په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی