دشرک نه ويرول

Description

په دي ماده کښي دشرک نه ويره ورکولو باره په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی