کبیره ګناهونه پيژندل او دهغي ړنه ځان ساتل

Description

په دي ماده کښي د کبيره ګناهونو دپيژندلوطريقي په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی