کبیره ګناهونه پيژندل او دهغي ړنه ځان ساتل

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي د کبيره ګناهونو دپيژندلوطريقي په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی