کبیره ګناهونه پيژندل او دهغي ړنه ځان ساتل

Categories:

Description

په دي ماده کښي د کبيره ګناهونو دپيژندلوطريقي په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

ستا فکر مهم دی