اخرت ته تياری

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي داخرت ورځي ته تياری په ډیره ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی