اخرت ته تياری

Description

په دي ماده کښي داخرت ورځي ته تياری په ډیره ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی