دقربانۍ آحکام

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دقرباني مسائل په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی