نېکو عملونو ته د هر مسلمان لارښود

Description

نېکو عملونو ته د هر مسلمان لارښود: د‭ ‬کتاب‭ ‬په‭ ‬اړه‭: ‬دا‭ ‬معزز‭ ‬کتاب‭ ( ‬نېکو‭ ‬علمونو‭ ‬ته‭ ‬د‭ ‬هر‭ ‬مسلمان‭ ‬لارښود‭ ) ‬د‭ ‬سترې‭ ‬ګټې‭ ‬او‭ ‬ډېرې‭ ‬فايدو‭ ‬حامل‭ ‬کتاب‭ ‬دی،‭ ‬لیکوال‭ ‬يې‭ ‬منځ‭ ‬پانګه‭ ‬د‭ ‬اسلوب‭ ‬په‭ ‬اعلی‭ ‬ترين‭ ‬انداز‭ ‬څېړلی‭ ‬دی،‭ ‬د‭ ‬ټولو‭ ‬رئيسي‭ ‬مضمونونو‭ ‬ګټې‭ ‬په‭ ‬داسې‭ ‬انداز‭ ‬ذکر‭ ‬کړي‭ ‬دي‭ ‬چې‭ ‬هر‭ ‬ګټه‭ ‬يې‭ ‬له‭ ‬سم‭ ‬صحيح‭ ‬او‭ ‬صريح‭ ‬حديث‭ ‬څخه‭ ‬اخستې‭ ‬ده،‭ ‬ليکوال‭ ‬پکې‭ ‬لوستوال‭ ‬دې‭ ‬ته‭ ‬هڅولی‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬ځان‭ ‬په‭ ‬دغې‭ ‬غوره‭ ‬ترينو‭ ‬اعمالو‭ ‬او‭ ‬نېکو‭ ‬خصلتونو‭ ‬بوخت‭ ‬وساتي،‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬رزالت‭ ‬او‭ ‬خباثت‭ ‬څخه‭ ‬ځان‭ ‬وژغوري،‭ ‬ژباړل‭ ‬شوې‭ ‬ليکنه‭ ‬لوستوال‭ ‬د‭ ‬خپل‭ ‬رب‭ ‬ديدار‭ ‬ته‭ ‬هڅوي،‭ ‬او‭ ‬هغه‭ ‬څوک‭ ‬يې‭ ‬بختور‭ ‬ثابت‭ ‬کړی‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬رب‭ ‬په‭ ‬فرمانبردارۍ‭ ‬مشغول‭ ‬وي،‭ ‬او‭ ‬هغه‭ ‬څوک‭ ‬شقي‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬نه‭ ‬خو‭ ‬د‭ ‬رب‭ ‬کريم‭ ‬اطاعت‭ ‬کوي‭ ‬او‭ ‬نه‭ ‬پرې‭ ‬کوم‭ ‬اهتمام‭ ‬کوي

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی