د ښځو د طبیعي وینو (حیض، نفاس او استحاضې) په اړه لیکنه

لنډه پېژندنه

د ښځو د طبیعي وینو (حیض، نفاس او استحاضې) په اړه لیکنه

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: