دپيغمبر تابعداري

Description

دا ماده د اتباع الرسول ( درسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدارۍ ) باره کښي يو ډير بهترين کتاب دی چه هيڅ يو مومن تر ي مستغني نه دی، او همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دتابعدارۍ فواېد په کښي ښه په تفصيل سره ذکر دي ضرور يي اوګوري.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی