دحاجي لپاره رساله

Description

په دي رساله کښې دحج په اړوند ډير ښه او بهترين معلومات موجود دي ، هر يو مسلمان او حاجي خصوصا بايد دا رساله په غور سره اوګوري ...

ستا فکر مهم دی