په ملائکو باندي ايمان لرل د ایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

په ملائکو باندي ايمان لرل د ایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

لنډه پېژندنه

په دې درسې سلسله کې د ايمان څانګې او شعبې بيانيږي .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: