په ملائکو باندي ايمان لرل د ایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

په ملائکو باندي ايمان لرل د ایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

Description

په دې درسې سلسله کې د ايمان څانګې او شعبې بيانيږي .

ستا فکر مهم دی