د پنجي جواب ورکول د ايمان په څانګو کې يوه څانګه ده

د پنجي جواب ورکول د ايمان په څانګو کې يوه څانګه ده

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې او څانګې بيآنيږي ، او ورسره ډير ښکلي فوائد هم اوريدلی شې .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: