دمريض بيمار پرسي کول دایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

دمريض بيمار پرسي کول دایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

Description

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې او څانګې بيآنيږي ، او ورسره ډير ښکلي فوائد هم اوريدلی شې .

ستا فکر مهم دی