دمريض بيمار پرسي کول دایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

دمريض بيمار پرسي کول دایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

نبذة مختصرة

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې او څانګې بيآنيږي ، او ورسره ډير ښکلي فوائد هم اوريدلی شې .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی