د اولاد تربيت كول د ایمان په څنګو کې يوه څانګه ده

Categories:

Description

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې او څانګې بيآنيږي ، او ورسره ډير ښکلي فوائد هم اوريدلی شې .

ستا فکر مهم دی