د ایمان د برخو څخه په حشر ایمان لرل

د ایمان د برخو څخه په حشر ایمان لرل

Description

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې په ډير ښکلي انداز بيانيږې او ريدل يي مه هيروې

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی