په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده

په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده

لنډه پېژندنه

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او په خرچه کې درميانه روې کول هم د ايمان يوه برخه ده .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: