په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده

په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده

نبذة مختصرة

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او په خرچه کې درميانه روې کول هم د ايمان يوه برخه ده .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی