په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده

په خرچه کې درميانه روې کول دايمان برخه ده

Description

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او په خرچه کې درميانه روې کول هم د ايمان يوه برخه ده .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی