دحسد نه ځان ساتل د ايمان برخه ده

دحسد نه ځان ساتل د ايمان برخه ده

نبذة مختصرة

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او دحسد نه ځان ساتل هم د ايمان يوه برخه ده .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی