دحسد نه ځان ساتل د ايمان برخه ده

دحسد نه ځان ساتل د ايمان برخه ده

لنډه پېژندنه

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او دحسد نه ځان ساتل هم د ايمان يوه برخه ده .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: