(۱)لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري

(۱)لوې ګناهونه انسانانو ته واړه ښکاري

نبذة مختصرة

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې په ډير ښکلي انداز بيانيږې او ريدل يي مه هيروې

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی