اولنی رکن کلمه شهادت

بيان کونکی :

لنډه پېژندنه

اولنی رکن کلمه شهادت

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه