دتوحیداهميت او دهغي فائدي - 1

دتوحیداهميت او دهغي فائدي - 1

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه توحيد ډيراهميت او ښکلي پايلي لري د انسان په زندګې باندي په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی