دنبي کريم صلی الله عليه وسلم حقونه (په هغه درود ويل )

دنبي کريم صلی الله عليه وسلم حقونه (په هغه درود ويل )

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی چه نبي کريم صلی الله عليه وسلم د الله تعالی لخوا يو ډير لوي نعمت او پير زوينه ده ، او همدارنګه د نبي کريم صلی الله عليه وسلم حقونه په کښې هم بيان شوي دي که غواړي چه دخوږ نبي صلی الله عليه وسلم حقونه وپيژني دا ويديو ضرور وګوره .

ستا فکر مهم دی