<     >  

53 - Surah An-Najm ()

|

(1) 1. Demi bintang ketika terbenam,

(2) 2. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru,

(3) 3. Dan yang diucapkannya itu bukanlah menurut keinginannya.

(4) 4. Tidak lain (Al-Qur`ān itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),

(5) 5. Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,

(6) 6. Yang mempunyai rupa indah; maka (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli (rupa yang bagus dan perkasa),

(7) 7. sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

(8) 8. Kemudian dia mendekat (pada Muhammad), lalu bertambah dekat,

(9) 9. Sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panah atau lebih dekat (lagi).

(10) 10. Lalu disampaikan wahyu kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.

(11) 11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.

(12) 12. Maka apakah kamu (musyrikin Mekkah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya.

(13) 13. Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,

(14) 14. (Yaitu) di Sidratilmuntahā,*(817)
*817). Sidratulmuntahā yaitu tempat yang paling atas pada langit yang ke-7, yang telah dikunjungi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika Mi'raj.

(15) 15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal,

(16) 16. (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil muntahā diliputi oleh sesuatu yang meliputinya,

(17) 17. Penglihatannya (Muhammad) tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.

(18) 18. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda (kebesaran) Tuhannya yang paling besar.

(19) 19. Maka apakah patut kamu (orang-orang musyrik) menganggap (berhala) al-Lāta dan al-`Uzza,

(20) 20. Dan Manāh, yang ketiga dan paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah).

(21) 21. Apakah (pantas) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk-Nya yang perempuan?

(22) 22. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

(23) 23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun untuk (menyembah)nya. Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.

(24) 24. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?

(25) 25. (Tidak), maka milik Allahlah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

(26) 26. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat (pertolongan) mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah mengizinkan (dan hanya) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridai.

(27) 27. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

(28) 28. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

(29) 29. Maka tinggalkanlah (Muhammad) orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

(30) 30. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

(31) 31. Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

(32) 32. (Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu, dari tanah, lalu ketika kamu, masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu, menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

(33) 33. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur`ān)?

(34) 34. Dan dia memberi sedikit lalu tidak mau memberi lagi.

(35) 35. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihat(nya)?

(36) 36. Ataukah belum diberitakan (kepadanya) apa yang ada dalam lembaran-lembaran (Kitab suci yang diturunkan kepada) Musa?

(37) 37. dan (lembaran-lembaran) Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?

(38) 38. (Yaitu) bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

(39) 39. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,

(40) 40. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya),

(41) 41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,

(42) 42. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu),

(43) 43. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,

(44) 44. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,

(45) 45. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan,

(46) 46. Dari air mani, apabila dipancarkan,

(47) 47. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain (kebangkitan setelah mati),

(48) 48. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan,

(49) 49. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan (yang memiliki) bintang Syi`rā,*(818)
*818). Bintang yang disembah oleh orang-orang Arab pada masa Jahiliah.

(50) 50. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum `Ad dahulu kala,

(51) 51. Dan kaum Ṡamūd, tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup),

(52) 52. Dan (juga) kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

(53) 53. Dan prahara angin telah meruntuhkan (negeri kaum Luṭ),

(54) 54. Lalu menimbuni negeri itu (sebagai azab) dengan (puing-puing) yang menimpanya.

(55) 55. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan?

(56) 56. Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.

(57) 57. Yang dekat (hari kiamat) telah makin mendekat.

(58) 58. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan (terjadinya hari itu) selain Allah.

(59) 59. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?

(60) 60. Dan kamu tertawakan dan tidak menangis,

(61) 61. Sedang kamu lengahkan (darinya).

(62) 62. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).

<     >