Fiecare inovaţie în religie este un mijloc de rătăcire

Descriere

Cărtea "Fiecare inovaţie în religie este un mijloc de inovaţie" aduce în discuţie conceptul de "bid’ah" (inovaţia în Islam), atingând următoarele subiecte: 1) Categoriile de oameni care practică ritualuri inovate 2) Cele şapte faze prin care Şeitan încearcă să îi distrugă pe fiii lui Adam 3) Adăugarea de acte interzise în Islam 4) Definirea şi semnificaţia termenului de "bid’ah" 5) Poziţia Shari’ei cu privire la inovaţii 6) Opiniile învăţaţilor cu privire la practicile inovate 7) Dovezile pe care cei care practică inovaţii le aduc în favoarea lor 8) Motivele pentru care bid’ah este răspândită 9) Codiţiile acceptării faptelor bune 10) Pericolele pe care le presupune practicarea ritualurilor bid’ah

Download
Send a comment to Webmaster

Detailed Description

 Fiecare inovaţie în religie este un mijloc de rătăcire

Dr. Abd Αr-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Traducere:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& Alya Iacob

În numele lui Allah Cel Milostiv, Cel Îndurător

 Cuvânt înainte

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea

Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Atotputernicul să aibă

milă de ei în Ziua Judecăţii!

          Lucrurile legate de diin 1Diin: Cuvântul „diin”, în traducere, înseamnă  „religie”, cuvânt care în limba arabă se referă, în general, la un mod de viaţă, atât privată, cât şi publică. Este un termen care semnifică: actele de adorare, practica politică, un cod de conduită detaliat, incluzând igiena sau care priveşte anumite etichete trebuie să fie acceptate fără nici cea mai mică îndoială. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ), spune:

          „... Ceea ce vă dăruieşte Trimisul primiţi, iar cele de la care vă opreşte, de la acelea opriţi-vă şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!” 2Notă explicativă: În această carte, atunci când spunem Allah  spune…, utilizăm traducerea sensurilor din versetele respective şi nu o traducere literală, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă, sub toate aspectele, cu excepţia lui Allah Preaînaltul [Coran, 59:7]

          Musulmanul trebuie să urmeze îndrumarea Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ în această privinţă  şi nu trebuie să facă ijtihaad (să încerce să ia o decizie) într-o problemă,  fără să ceară ajutorul celor care sunt în măsură să dea verdicte religioase. Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) spune:

          „Spune: «[O, Profetule] dacă Îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă va ierta păcatele voastre! Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător][Coran, 3:31]

          A nu urma îndrumarea sa  este unul dintre actele care anulează credinţa (iman), după cum însuşi Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Pe Cel în Mâna căruia se află sufletul lui Mohammed! Oricare membru al acestei comunităţi (care a auzit Mesajul), fiecare evreu sau creştin care mă ascultă, dar nu crede în ceea ce mi s-a trimis, este dintre oaspeţii Focului.” (Muslim)

          Musulmanul este obligat să se abţină să adauge o problemă sau un lucru fals ca făcând parte din religie, pentru că acest lucru într-adevăr duce la rătăcire, iar rătăcirea conduce spre Foc. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Feriţi-vă de lucrurile noi, pentru că fiecare lucru nou este o inovaţie şi fiecare inovaţie este o rătăcire, şi fiecare rătăcire conduce la Focul Iadului.” (Abu Dawud şi Tirmidhi)

          Mulţi dintre cei care pretind că sunt musulmani fac acte de adorare care contrazic învăţăturile Islamului sau practică anumite ritualuri inovate care nu îşi au baza în religia lui Allah; ei urmându-şi capriciile şi dorinţele proprii. Aceştia sunt condamnaţi prin Cuvintele lui Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic):

          „Nu-l vezi pe acela care şi-a luat pofta lui drept divinitate pentru el? Tu vrei să fii chezaş pentru el?” [Coran, 25:43]

          Dacă pericolul practicării acestor ritualuri inovate ar fi izolat la practicarea lor de către o singură persoană, problema ar fi mai puţin periculoasă. Dar, în realitate, practicile inovate influenţează negativ comunitatea musulmană, într-o asemenea măsură încât unii dintre ei aprobă  inovaţia din neştiinţă sau din simpatie faţă de cei care o practică.

          Practicarea inovaţiilor introduse în religia (diin) lui Allah va conduce la rătăcirea musulmanilor şi îi va îndepărta de la aceasta. Mai mult, practicile inovate îi vor influenţa în mod negativ pe cei care nu sunt musulmani; atunci când aceştia văd oameni care se numesc musulmani practicând lucruri ilogice şi purtându-se într-o manieră iraţională, care contrazice adevăratul spirit al Islamului, vor fi descurajaţi să cunoască Islamul, astfel, pe care îl vor vedea ca pe oricare altă religie bazată pe minciuni şi convingeri ilogice.

          Oamenii care practică inovaţiile pot fi clasificaţi în trei categorii:

          Prima categorie cuprinde oamenii care aderă la aceste practici din cauza necunoaşterii religiei. Allah nu iartă asemenea oameni, din moment ce tratamentul pentru necunoaştere este cunoaşterea. O persoană nu poate adera la unele practici pur şi simplu, dintr-un simplu capriciu. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune:

          „... Întrebaţi-i pe oamenii Cărţii 3Prin oamenii Cărţii, se face referire la evrei şi creştini, dacă voi nu ştiţi!” [Coran, 21:7]

          Oamenii care îi urmează orbeşte pe cei de dinaintea lor sunt, de asemenea, incluşi în această categorie. Allah Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune:

          „Şi când li se zice lor: «Urmaţi ceea ce a trimis Allah!», atunci zic ei: «Ba noi urmăm cele cu care i-am găsit pe părinţii noştri!» Chiar dacă-i cheamă Şeitan la pedeapsa văpăii?!” [Coran, 31:21]

          Prin aderarea la practicarea actelor inovate care contravin Shari'ei, aceşti oameni sunt rătăciţi; această practicare a inovaţiei nu le va fi de niciun folos. În locul practicilor inovate, este mai bine să fie făcute mai puţine acte de adorare, conform Sunnei Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎, acestea având o răsplată mai mare. Allah spune în Coranul cel Glorios:

          „Muncindu-se, istovite, ~ Arzând într-un Foc fierbinte.” [Coran, 88:3-4]

          A doua categorie cuprinde oamenii care caută câştig material, care se folosesc de ignoranţa oamenilor pentru a îşi atinge obiectivele. Aceştia sunt oamenii care s-au îndepărtat de religie, care pretind fals că sunt musulmani, când, de fapt, Islamul este departe de ceea ce fac ei! Aceştia denaturează imaginea Islamului prin practicarea unor lucruri inovate. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus despre aceşti oameni:

          „Cel mai rău dintre robi este acela care caută câştigul lumesc prin practicarea lucrurilor care ar trebui să fie făcute cu sinceritate numai de dragul lui Allah; cel mai rău dintre robi este acela care stă lipit de lucrurile îndoielnice şi face permis ceea ce este interzis.” (Hakim)

          A treia categorie este reprezentată de duşmanii Islamului şi de cei care fac tot posibilul pentru a răspândi practicile inovate în religie cu scopul de a diviza Ummah (comunitatea musulmană). Aceştia îi susţin financiar sau prin alte mijloace pe oamenii care răspândesc bid'ah, pentru a crea noi secte, care diferă de Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah (comunitatea musulmană unită) în termeni de Aqidah (crezul musulmanului) şi de principii. Cu toate acestea, duşmanii Islamului îşi vor atinge ţinta; de exemplu, aceea de a îi ţine departe pe musulmani de Aqidah şi diin, cu cele mai mici pierderi.

          Inovaţia în religie este una dintre metodele pe care Şeitan le foloseşte pentru a duce oamenii în rătăcire. Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus cu privire la exegeza Cuvintelor lui Allah:

          „Şi au zis: «Nu-i părăsiţi niciodată pe zeii voştri! Nu-i părăsiţi niciodată pe Wadd şi pe Suwa' şi pe Yaguth şi pe Ya'uq şi pe Nasr!»[Coran, 71:23]

          Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

          „... Acestea sunt numele unor oameni evlavioşi dintre oamenii lui Noe; atunci când ei au murit, Şeitan i-a încurajat pe urmaşii lor să ridice statui pe scaunele acestora şi să numească cu acelaşi nume acele figuri, pentru a nu fi uitaţi. Atâta timp cât au trăit, oamenii lor nu s-au rugat la aceste statui; însă în timp ce originea statuilor a fost uitată, urmaşii lor se rugau la ele din neştiinţă.” (Bukhari)

          Imam ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) a spus:

          „Şeitan încearcă să îi distrugă pe fiii lui Adam în şapte faze. Unele dintre ele sunt mai intense decât celelalte. Şeitan nu va încerca să îl distrugă pe om în următoarea fază până când nu eşuează să îl distrugă în cea anterioară.”

          Aceste faze sunt:

          Prima fază: Faza necredinţei în Allah, în religia Sa, în Atributele Sale Perfecte, în ceea ce Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ne-a informat şi în faptul că vom fi reînviaţi. Dacă Şeitan reuşeşte şi îl duce în rătăcire pe credincios în această fază, vrajba lui Şeitan faţă de el s-a diminuat. Dacă robul reuşeşte şi trece de această fază, Şeitan încearcă să îl distrugă în următoarea fază.

          A doua fază: Faza bid'ah (inovaţiei în cadrul religiei); prin credinţa în altceva decât în Adevărul cu care Mesagerul ‎‎lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost trimis, sau prin adorarea altcuiva în afară de Allah, cum ar fi adorarea idolilor şi aşa mai departe. Şeitan se bucură de faptul că această fază – bid'ah – contravine religiei şi îl obligă pe credincios să o respingă pe aceasta din urmă. Mai mult decât atât, cel care practică acte de bid'ah nu se va căi pentru faptele sale, ci, mai degrabă, va chema mai mulţi oameni la aceasta!

          Aderarea la practicile inovate în religie va face ca o persoană să inventeze minciuni împotriva lui Allah şi să vorbească fără a avea cunoştinţe, acest lucru deschizând calea contrazicerilor în ceea ce priveşte Sunnah. Aderarea la unele ritualuri bid'ah va conduce la aderarea mai multor practici bid'ah. În acest mod, o persoană va ieşi în afara Islamului.

          Numai învăţaţii cunosc pericolul real al practicării bid'ah. Dacă robul reuşeşte şi trece de această fază prin practicarea Sunnei, şi înţelege textele aşa cum le-au înţeles şi predecesorii lui, atunci Şeitan va încerca să îl distrugă în următoarea fază.

          A treia fază: Faza păcatelor majore. Dacă va reuşi să distrugă pe om în această fază, el îi va înfrumuseţa fapta şi probabil îl va face să spună: „Niciun păcat nu va dăuna Tawhid-ului aşa cum nicio faptă bună nu îi poate fi de ajutor unui om care a făcut shirk (asociere de parteneri lui Allah).” Dacă persoana reuşeşte şi trece de această fază, atunci Şeitan va căuta să îl distrugă în următoarea.

          A patra fază: Faza păcatelor minore. Şeitan îl va constrânge pe om să facă aceste păcate, şoptindu-i: „... Nu ai de ce să te temi atâta timp cât stai departe de păcatele majore ... nu ştii că păcatele minore vor fi şterse prin faptul că stai departe de păcatele majore?” Şeitan îl va convinge că nu este nimic rău în a face păcate minore, până când va ajunge să le facă cu regularitate. Persoana care a făcut un păcat major şi se căieşte mai apoi, temându-se pentru păcatul său, este mai bună decât cel care comite păcate minore regulat, pentru că a face un păcat minor cu regularitate va schimba aceasta într-un păcat major! Căinţa constantă şterge păcatele majore, pe când niciun păcat minor nu va rămâne minor atâta timp cât persoana îl face cu regularitate.

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Feriţi-vă de păcatele minore; ele sunt precum oamenii care s-au oprit într-o vale şi s-au răspândit să aducă fiecare câte un băţ, până au putut face un foc pentru a coace pâinea. Atunci când o persoană face păcate minore cu regularitate, acestea îl vor distruge.” (Ahmad)

          Dacă persoana reuşeşte şi trece de această fază, fiind atentă şi căindu-se în mod constant în faţa lui Allah şi făcând fapte bune, Şeitan va căuta să îl distrugă în următoarea fază.

          A cincea fază: Faza comiterii faptelor permise în care nu este niciun păcat. Şeitan va face ca această persoană să se complacă în a face aceste lucruri permise pentru a îl ţine departe de adorarea lui Allah, apoi o va face să abandoneze practicarea a ceea ce este Sunnah şi mai apoi o va conduce la abandonarea practicării lucrurilor obligatorii. Dacă persoana reuşeşte şi trece de această fază înţelegând măreţia actelor de adorare, atunci Şeitan va încerca să o distrugă în faza următoare.

          A şasea fază: Faza în care Şeitan face ca omul să fie ocupat cu faptele care au răsplata cea mai mică. Şeitan îl va încuraja să facă anumite acte de adorare şi le va înfrumuseţa pentru el, şi îi va arăta răsplata mare pe care o are realizarea acestora pentru a îl ţine cât mai departe de faptele care au o răsplată mai mare. Atunci când Şeitan nu reuşeşte să îl ducă în eroare pentru a nu primi nicio răsplată, el va încerca să îl facă să nu primească răsplata întreagă. Prin urmare, Şeitan îl ţine ocupat cu faptele care au o răsplată mai mică, ţinându-l departe de acele fapte care au o răsplată mult mai mare, şi de asemenea îl ţine departe de cele mai iubite fapte în faţa lui Allah, ţinându-l ocupat cu cele care sunt cel mai puţin iubite de Allah.

          A şaptea  fază: Dacă Şeitan eşuează în toate cele şase faze anterioare, el va recurge la atacarea persoanei în orice mod posibil, prin chemarea oamenilor lui şi a celor care îl urmează, conducându-i pe aceştia împotriva lui (să îi facă rău). Profeţii şi Mesagerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) nu au fost atinşi de această fază. Omul trebuie să fie răbdător, pentru că victoria şi succesul sunt legate de răbdare.

          Cel mai rău lucru care poate rezulta din bid'ah este a spune minciuni împotriva Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Acesta este un păcat major, iar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

          „Cine minte în ceea ce mă priveşte, această minciună nu se poate compara cu minciuna asupra altuia, cine minte despre mine intenţionat, să-şi pregătească sălaşul în Foc.” (Ahmad)

          Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!), companionul Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus:

          „Urmaţi îndrumarea Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ şi nu faceţi inovaţii, pentru că aceasta este de ajuns pentru voi.”

          Cât de mari sunt cuvintele lui Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!). Oamenii ar trebui să se gândească la aceste cuvinte... într-adevăr, afirmaţiile autentice relatate şi acţiunile aprobate de către Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ sunt suficiente pentru o persoană în orice situaţie în care nevoie de una dintre ele (să le ia drept exemplu) şi nu va avea niciun motiv ca să se recurgă la bid'ah.

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „O faptă este făcută cu zel pentru o anumită perioadă de timp. De aceea, cel care acţionează conform Sunnei mele cu zel, va fi îndrumat, iar cel care face mai mult decât atât va fi pierdut.” (Ibn Khuzaimah)

 Este Islamul religia (diin) completă?

          Este ştiut că Islamul este religia completă, după cum Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) ne spune:

          „... În ziua aceasta, am desăvârşit religia voastră şi am împlinit Harul Meu asupra voastră şi am încuviinţat Islamul ca religie pentru voi! 4Acest segment al versetului ar fi fost – în opinia celor mai mulţi comentatori – partea care a încheiat Revelaţia Profetului Mohammed. El ar fi fost revelat în anul 10 h., în timpul ultimului său Pelerinaj la Mecca, cu trei luni înainte de a se săvârşi din viaţă ...” [Coran, 5:3]

          Islamul abordează orice problemă a omului atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. Allah Preaînaltul spune:

          „Şi Noi ţi-am trimis ţie Cartea ca tâlcuire pentru toate lucrurile, călăuză, îndurare şi bună vestire pentru musulmani.” [Coran, 16:89]

          Fiecare aspect din Shari'ah (Legislaţia Islamică) care nu a fost clarificat prin prima sursă a Islamului, care este Coranul, a fost clarificat prin cea de a doua sursă, care este Sunnah.

          Sunnah include cuvintele Profetului Mohammed ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)tot ceea ce acesta a făcut sau a aprobat , cu condiţia ca acestea să fie cunoscute dintr-un lanţ bun de relatatori. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune:

          „Iar ţie ţi-am pogorât Noi Coranul, pentru ca tu să le tâlcuieşti oamenilor desluşit ceea ce a fost pogorât pentru ei, - poate că ei vor chibzui!” [Coran, 16:44]

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a clarificat şi i-a arătat Ummei sale fiecare lucru bun şi a prevenit-o cu privire la fiecare lucru rău. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

           „Nu a fost niciun Profet înaintea mea decât cu excepţia acelora care aveau datoria să clarifice comunităţii sale binele despre care avea cunoştinţă şi să o prevină împotriva răului despre care avea cunoştinţă.” (Muslim)

          Oricine crede altceva, cu siguranţă nu crede în textul Coranului care i-a fost revelat Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Cel care face inovaţii în religie şi crede că aceasta nu este completă spune în mod indirect că el completează religia lui Allah cu inovaţiile sale! Cel care inovează îl va învinui pe Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ pentru că nu a adus Mesajul care i-a fost încredinţat. Va spune în mod indirect: „Islamul are nevoie de această inovaţie, de care Profetul a fost departe, şi prin urmare, voi completa religia cu această inovaţie!”

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „V-am lăsat pe o cale clară, noaptea ei este ca şi ziua ei, şi nimeni nu va sta departe de ea cu excepţia persoanei care va fi în rătăcire.” (Hakim)

Decizia de a adăuga ceva religiei care nu a fost permis de către Allah sau de Profetul Său ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

          Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune:

          „Ba nu! Cel care s-a supus lui Allah şi face bine va avea răsplata sa de la Domnul lui! Ei nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi!” [Coran, 2:112]

          Aceştia sunt cei care fac faptele cu sinceritate de dragul lui Allah şi le fac în conformitate cu Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ şi numai ei sunt cei care vor intra în Jannah (Paradis). 5Tăfsir al-Karim ar-Rahman fi Tăsfir Kalam al-Mannaan al sheikh-ului as-Sa'di (Allah să aibă milă de el!)

          Imam Ahmad (Allah să aibă milă de el!) a relatat sub autoritatea lui Abdullah ibn Mas'ud (Allah fie mulţumit de el!), care a spus:

          „Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a desenat o linie şi apoi a spus: «Aceasta este Calea lui Allah.», apoi a desenat mai multe linii mici pe partea dreaptă şi stângă a liniei mari şi a spus: «Acestea sunt căi şi pe care fiecare dintre ele este un Şeitan care îi cheamă pe oameni.» Apoi a recitat:

          «Şi acesta este drumul Meu drept! Deci urmaţi-l şi nu urmaţi căile care vă abat de la drumul Lui! Acestea vi le-a poruncit; poate că voi veţi fi cu frică!» [Coran, 6:153].” (Ibn Hibban)

          De asemenea, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a mai spus:

          „Cel mai bun discurs este Cartea lui Allah (Coranul) şi cea mai bună îndrumare este cea a lui Mohammed.” (Bukhari)

          Pericolul serios de a vorbi fără a avea cunoştinţe în cadrul religiei reies foarte clare din versetele Coranului şi din Tradiţia Profetică. Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune:

          „Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase! Chemaţi-L cu ele şi depărtaţi-vă de aceia care schimonosesc Numele Lui! Ei vor fi răsplătiţi după ceea ce fac!” [Coran, 7:180]

          De asemenea, Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune:

          „Sau au ei asociaţi [ai lui Allah] care le-au orânduit lor religia pe care Allah nu a îngăduit-o? ...” [Coran, 42:21]

          Oricine adaugă un ritual sau o practică în religia lui Allah, permiţând ceva care nu este permis în Islam, sau făcând drept nepermis un lucru permis, devine necredincios dacă nu se căieşte, după cum este relatat în hadithul Profetului în care a explicat versetul:

          „Ei îi iau pe rabinii lor şi pe călugării lor, precum şi pe Mesia, fiul Mariei, ca Domni în locul lui Allah ...” [Coran, 9:31]

          El ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Chiar dacă ei nu i-au adorat (deschis), dar au considerat permis orice rabinii şi călugării lor au permis şi au considerat nepermis orice rabinii şi călugării lor au considerat nepermis.” (Tirmidhi)

          Acest grav avertisment îi include pe cei care îi urmează în proclamarea unor lucruri ca fiind permise în timp ce ele sunt interzise.

          Învăţatul sheikh Abdur-Rahman as-Sa'di (Allah să aibă milă de el!) a spus:

          „Ei (rabinii şi călugării) vor face pentru oamenii lor legi şi declaraţii verbale care dezmint religia adusă de Mesageri, iar oamenii le vor urma. Îşi vor preamări pe sheikhci şi pe oamenii evlavioşi; în aşa fel încât îi vor lua ca dumnezei lângă Allah; iar oamenii vor sacrifica animale pentru ei, îi vor adora şi se vor ruga lor.” 6Tăfsir al-Karim ar-Rahman fi Tăsfir Kalam al-Mannaan al sheikh-ului as-Sa'di (Allah să aibă milă de el!)

 Ce este bid'ah?

          Pentru a înţelege sensul cuvântului bid'ah, trebuie să ştim ce implică Sunnah.

          Imam Ibn Rajab (Allah să aibă milă de el!) a spus:

          „Sunnah este calea care trebuie urmată şi include ceea ce Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a practicat şi a spus ...aceasta este Sunnah completă.” 7Jami' al-Ulum wal-Hikam 1/120

          Aderarea şi practicarea Sunnei, chiar dacă este vorba despre convingerile în credinţă, acţiuni sau vorbe, este obligatorie, Allah spunând:

          „Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduieşte în Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneşte pe Allah mereu.” [Coran, 33:21]

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a subliniat, de asemenea, importanţa respectării Sunnei:

          „Într-o zi după Rugăciunea de dimineaţă, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ne-a vorbit până când ochii noştri au lăcrimat şi inimile noastre au tremurat de frică. Un om a spus: «Într-adevăr, aceasta este o predică de rămas-bun. (Deci) ce ne porunceşti Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Vă sfătuiesc să vă temeţi de Allah, să ascultaţi şi să vă supuneţi, chiar dacă un sclav etiopian are autoritate asupra voastră, pentru într-adevăr cei dintre voi care vor trăi vor fi martorii multor diferenţe. Feriţi-vă de inovaţii, pentru că acestea sunt rătăcire. Oricare dintre voi vede acest lucru, trebuie să stea ferm cu Sunnah mea şi Sunnah califilor bine călăuziţi, ţinând cu dinţii de ea.»(Tirmidhi)

          Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă el!) a spus:

          „Mohammed ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost trimis atât pentru întreaga omenire, cât şi pentru djinni, pentru a clarifica aspectele ce ţin de religie, aşa cum sunt convingerile credinţei conform Shari'ei şi aşa mai departe. Nicio Aqidah (convingere religioasă) nu va fi acceptată în afară de Aqidah lui, şi nicio Shari'ah în afară de cea a Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Nimeni nu va obţine apropierea de Allah, de Mulţumirea Sa şi de Paradis, decât prin ascultarea şi urmarea lui în ceea ce a spus, în faptele şi în convingerile sale religioase, crezând în lucruri care ţin de lumea nevăzută, făcând acte de adorare şi abţinându-se de la ceea ce este păcat.”

          Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune:

          „Într-adevăr, aliaţii lui Allah nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi” [Coran, 10:62]

          De asemenea, în Coranul cel Glorios mai găsim:

          „O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o femeie şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Al-'Alim, Al-Khabir [Atoateştiutor și Bineştiutor].” [Coran, 49:13]

          Taqwa (evlavia) este atinsă atunci când omul face toate actele de adorare în conformitate cu Sunnah, sperând în răsplata de la Allah, Îl ascultă pe Allah şi acţionează în conformitate cu Sunnah şi se teme de Pedeapsa lui Allah. Un wali (om pios) nu va obţine apropierea de Allah decât dacă va face acţiunile şi datoriile lui care sunt fard (obligatoriu) şi, de asemenea, le face şi pe cele nafl (voluntare). Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a relatat că Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) a spus:

          „... Cel mai iubit lucru cu care robul Meu vine mai aproape de Mine este ceea ce am poruncit pentru el, şi robii Mei vin mai aproape de Mine prin ceea ce fac nafl (actele voluntare) până când ajung să Îl iubesc ...” (Bukhari)

          Bid'ah (lingvistic) se referă la inovaţie, noutate, fără origini, ceva care a fost inventat şi nu a mai existat înainte. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune:

          „[El este] Făcătorul desăvârşit al Cerurilor şi al Pământului şi dacă hotărăşte un lucru, El spune doar: «Fii» şi acesta este!” [Coran, 2:117]

          Sheikh Abdur-Rahman as-Sa'di (Allah să aibă milă el!) a spus:

          „Ba'di 8Luat din rădăcina cuvântului abda'a, care înseamnă a crea, a îşi avea originea (Făcătorul) este Creatorul, Cel la care este Originea, pentru că El le-a creat perfect.”

          De asemenea, Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune:

          „Spune: «Eu nu sunt nou între Trimişi ...»[Coran, 46:9]

          Sensul acestui verset: Nu sunt primul care vine cu un Mesaj de la Allah pentru omenire, mai degrabă sunt precedat de mai mulţi Mesageri. Şi când este spus: „Cutare şi cutare au făcut bid'ah”, aceasta însemnând că au iniţiat o metodă pe care nu a mai folosit-o nimeni înainte.

 Categoriile de bid'ah

          Bid'ah poate fi împărţită în două categorii:

          1. Bid'ah (inovaţie) religioasă. Aceasta include inovaţia în religia lui Allah, care dezminte îndrumarea Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ nostru şi calea predecesorilor dreptcredincioşi, chiar dacă aceasta face referire la concepţiile religioase sau la actele de adorare. Acest tip de bid'ah este considerată nepermisă de versetele Coranului. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune:

          „Însă pe acela care se împotriveşte Trimisului, după ce i s-a arătat lui Calea cea Dreaptă şi care urmează un alt drum decât cel al dreptcredincioşilor, îl vom pune Noi împreună cu aceia cu care s-a aliat, şi-l vom lăsa să ardă în Gheena. Şi ce rea menire [este aceasta]!” [Coran, 4:115]

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „«Toţi cei care mă urmează pe mine, vor intra în Paradis, în Ziua Judecăţii, cu excepţia celor care refuză aceasta.» Companionii au întrebat: «Cine va refuza, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cel care mă ascultă, va intra în Paradis, iar cel care nu mă ascultă, este cel care refuză.»(Bukhari)

          Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă de el!) a spus:

          „De aceea Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) ne-a poruncit să spunem în fiecare Rugăciune: «O, Allah, călăuzeşte-ne pe Drumul cel Drept. Pe drumul celor cu care Tu ai fost Dăruitor, nu al celor pe care Tu te-ai mâniat şi nici cel al rătăciţilor.» Cei care au obţinut Mânia lui Allah sunt aceia care au aflat Adevărul şi i s-a opus, iar cei rătăciţi sunt aceia care îl adoră pe Allah fără cunoştinţe (despre religie) în timp ce ştiu că acest lucru este opus Cărţii lui Allah şi al Sunnei.”

          Inovaţiile religioase

          Inovaţiile religioase pot fi împărţite în trei categorii:

          a. Bid'ah care echivalează cu necredinţa, care poate scoate o persoană în afara Islamului; iar acest tip de inovaţie se referă la aspectele credinţei, aşa cum sunt sacrificarea unui animal în numele altcuiva decât al lui Allah, ocolirea unui mormânt, căutarea ajutorului la altcineva în afara lui Allah, în problemele în care ei nu pot ajuta. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune:

          „Spune: «Într-adevăr, Rugăciunea mea, actele mele de devoţiune, viaţa mea şi moartea mea îi aparţin lui Allah, Stăpânul lumilor!»[Coran, 6:162]

          b. Bid'ah care nu echivalează cu necredinţa, dar care conduce la necredinţă, aşa cum ar fi construirea monumentelor pe morminte şi a face Rugăciuni şi du'a (suplicaţii) lângă acesta. Din acest motiv, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ i-a interzis Ummei sale să viziteze în mod frecvent mormântul său, pentru că se temea ca acel loc va fi adorat în locul lui Allah. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Nu luaţi mormântul meu ca loc festiv (vizitându-l în mod repetat) şi nu faceţi din casele voastre morminte. Trimiteţi binecuvântări asupra mea, căci salutul vostru mă va ajunge de oriunde v-aţi afla.” (Abu Dawud)

          c. Bid'ah care este egală cu un păcat, aşa cum este celibatul (a evita căsătoria, a posti în mod continuu şi a sta în Rugăciune noaptea).

          Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Trei bărbaţi au venit la casele soţiilor Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a întreba despre modul în care acesta se implică în actele de adorare. Când au aflat cum este acesta, ei au considerat că actele lor de adorare sunt nesemnificative şi au spus: «Unde suntem noi în comparaţie cu Profetul când lui i-au fost iertate păcatele cele trecute şi păcatele viitoare!» Unul dintre ei a spus: «Vreau să îmi petrec toată viaţa în Rugăciune şi să nu mai dorm niciodată.» Un al doilea a spus: «Vreau să ţin Post tot timpul şi să nu îl mai întrerup deloc.» Cel de al treilea a spus: «Mă voi abţine de la orice relaţie cu vreo femeie şi nu mă voi căsători niciodată.» Auzind acestea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus:  «Pe Allah, eu mă tem de Allah mai mult ca voi şi, dintre voi, eu sunt cel mai supus Lui, însă totuşi ţin Post şi îl întrerup, fac Rugăciuni şi dorm noaptea şi mă căsătoresc. Aşa că cel ce se depărtează de la calea mea, nu este de-al meu.»”  (Bukhari şi Muslim)

          Din această relatare, reiese clar că oricine Îl adoră pe Allah într-un fel care nu este permis de către Allah şi Mesagerul Său ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau practicat de către califii dreptcredincioşi, această persoană este un inovator, pentru că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „... Vă sfătuiesc să vă temeţi de Allah, să ascultaţi şi să vă supuneţi, chiar dacă un sclav etiopian are autoritate asupra voastră, pentru într-adevăr cei dintre voi care vor trăi vor fi martorii multor diferenţe. Feriţi-vă de inovaţii, pentru că acestea sunt rătăcire. Oricare dintre voi vede acest lucru, trebuie să stea ferm cu Sunnah mea şi Sunnah califilor bine călăuziţi, ţinând cu dinţii de ea.” (Tirmidhi)

          2. Inovaţiile lumeşti, care nu fac referire la religie, aşa cum sunt invenţiile. Acestea nu sunt numite bid'ah, chiar dacă este considerat ca atare din perspectivă lingvistică. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ nu a avertizat şi nu le-a cerut oamenilor să fie prudenţi pentru acest tip de bid'ah. Toate obiceiurile, aspectele lumeşti şi tranzacţiile sunt permise, atât timp cât nu există o dovadă că acesta este un lucru interzis. Această categorie nu este considerată „inovaţie religioasă” pentru că acestea nu sunt acte de adorare.

 Postura Shari'ei cu privire la inovaţiile religioase

          O persoană trebuie să ştie că cea de a doua parte a mărturisirii de credinţă, „Mohammed este Robul şi Mesagerul lui Allah”, cere ca persoana să i se supună şi să aibă credinţă în ceea ce el (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost informat despre noi şi să stea departe de ceea ce el a interzis. De asemenea, această declaraţie cere ca persoana să Îl adore pe Allah în manierele permise şi menţionate, nu în felul în care doreşte. Este o necesitate ca această persoană să respingă fiecare inovaţie religioasă. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune:

          „Nu faceţi chemarea Trimisului între voi ca pe o chemare a unuia dintre voi către altul! Allah îi cunoaşte pe aceia dintre voi care se furişează, căutând adăpost [la alţii]. Aceia care fug de Porunca Sa, să se ferească să nu-i lovească pe ei o nenorocire sau să nu-i lovească pe ei o osândă dureroasă!” [Coran, 24:63]

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Cel care inovează un lucru în religia noastră (diin), va fi respins.” (Bukhari)

          Abu Juhaifah (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a zis:

          „Oricine introduce o practică bună care rămâne în urma lui va avea răsplata lui pentru acest lucru şi echivalentul răsplăţii celorlalţi, fără a scădea cu nimic din vreuna dintre răsplăţi. Oricine introduce o practică rea care rămâne în urma lui, va purta povara păcatului său şi echivalentul poverii celorlalţi, fără a scădea nimic din vreuna dintre pedepse.” (Ibn Majah)

          Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Mesagerul lui Allah ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „... Averea şi sângele vostru sunt sacre pentru voi aşa cum vă sunt sacre aceste luni, acest Pământ, în această zi a voastră. Voi ajunge primul la Hawd 9Fântâna pe care Allah i-a garantat-o Profetului, oricine bea din ea o dată nu va mai simţi niciodată setea şi voi fi mândru de numărul vostru mare faţă de celelalte comunităţi, deci nu mă ponegriţi. Voi salva nişte oameni, iar alţii vor fi luaţi de lângă mine. Voi spune: «Doamne, Ummah mea!» şi El va spune: «Nu ştii ce inovaţii au introdus după ce nu ai mai fost.»(Ibn Majah)

          Hudhaifah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Allah nu va accepta niciun Post, nicio Rugăciune, nicio caritate, niciun Hajj, nicio Umrah, niciun Jihad şi nicio faptă obligatorie sau voluntară a unei persoane care urmează o inovaţie (bid'ah). El iese în afara Islamului ca un fir de păr scos din aluat.” (Ibn Majah)

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ne-a informat despre faptul că va fi o mare fitna (încercări şi necazuri) după moartea sa. Modul prin care o persoană se poate apăra de această fitna este prin aderarea sa la Cartea lui Allah (Coranul) şi la Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. O persoană nu se va apăra prin inovarea unor lucruri în religie (diin).

          Ali (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „«Va veni fitna.» Am întrebat: «Cum se poate proteja cineva de aceasta?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cartea lui Allah conţine poveşti ale celor de dinaintea ta şi ceea ce se va întâmpla în viitor; cum oamenii vor trebui să se judece între ei şi criteriul după care o vor face; pe orice conducător care se dă la o parte (nu judecă după Carte), Allah îl va umili şi îi va distruge mândria sa. Pe oricare cere îndrumare de la altceva, Allah îl va duce în rătăcire. Frânghia lui Allah este fermă,  Cartea Sa este o pomenire decisivă şi este Calea cea Dreaptă. Omul nu va fi dus în rătăcire de capriciile sale cât va urma Coranul, nici recitarea sa nu va avea niciun dubiu; minunile sale (ale Coranului) nu încetează să existe; învăţaţii nu se vor sătura de el; îi va face djinnii să se gândească şi să pună întrebări:

          „... Noi am auzit un Coran minunat, ~ Care călăuzeşte către Drumul cel Drept!...” [Coran, 72: 1-2].

          Oricine va vorbi şi va spune adevărul, şi oricine se comportă conform lui (Coranului) va primi o răsplată, oricine va conduce prin el, va vedea dreptatea, şi oricine cheamă la el, va fi ghidat pe Calea cea Dreaptă.»” (Tirmidhi)

 Declaraţiile învăţaţilor care condamnă practicarea de bid'ah

          Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

          „Feriţi-vă de oamenii care rămân la opiniile lor (şi nu iau în considerare textele scrise) pentru că ei sunt duşmanii Sunnei; ei nu pot învăţa, memora sau înţelege un hadith, aşa că ei rămân cu opiniile lor şi îi conduc pe alţii în rătăcire.”

          Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus despre Cuvintele lui Allah:

          „Într-o Zi, unele chipuri se vor lumina, iar alte chipuri se vor întuneca. ...” [Coran, 3:106]

          „Cât despre cei cu chipurile luminoase ...” [Coran, 3:107]

          că fac referire la Ahlus-Sunnah wal-Jamaah, şi învăţaţii,

          „... Acelora cu chipurile întunecate...” [Coran, 3:106],

          aceştia sunt oamenii care au făcut bid'ah şi oamenii rătăcirii.

          Omar ibn Abdul-'Aziz (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

          „Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a stabilit practicarea Sunnei, iar califii săi bine călăuziţi au primit Sunnah. Respectarea acestor practici va arăta veridicitatea credinţei unei persoane în Cartea lui Allah, completată cu supunere faţă de Allah şi credinţa puternică în (diin) religia lui Allah. Nimeni nu poate distorsiona sau schimba aceste practici Sunnah, nici să adere la ceva care i se opune. Oricine practică această Sunnah va fi bine îndrumat şi oricine doreşte Victoria lui Allah prin aceasta, va câştiga, iar pe cel care se opune şi o dezminte şi urmează o altă cale decât cea a credincioşilor, Allah îl va ţine pe calea aleasă de el, şi va arde în Foc, şi ce locuinţă rea este aceasta.”

          Al-Fudail ibn 'Iyaad (Allah să aibă milă de el!) a spus:

          „Dacă vezi un om care practică bid'ah mergând pe un drum, tu mergi pe celălalt drum. Nicio faptă a unui om care face bid'ah nu va fi acceptată de către Allah şi oricine a ajutat un om care practică bid'ah, cu siguranţă a ajutat la distrugerea Islamului.”

          Sufiyan ath-Thauri (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

          „Şeitan se bucură atunci când vede că o persoană practică bid'ah, mai mult decât atunci când face păcate, pentru că ispăşirea unui păcat este căinţa la Allah, în timp ce păcatul pentru bid'ah nu este ispăşit prin căinţă.”

          Imam Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) a spus:

          „Dacă inima este ocupată cu bid'ah, acea persoană va abandona practicarea Sunnei.”

 Dovezi folosite de unele persoane pentru a sprijini practicile lor deviante

        Prima dovadă: Câţiva dintre aceste persoane, care au puţine cunoştinţe în Shari'ah, pretind că ceea ce a spus Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎:

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

          Înseamnând: „Cel care reînvie practicarea Sunnei în Islam, va primi răsplata sa şi a celor care o vor face după el, şi răsplata lor nu va fi micşorată. Cel care inovează o practică în religie, va primi povara păcatului său şi a celor care îl urmează, fără ca păcatele celor care l-au urmat să fie micşorate.” (Muslim)

          Negare: Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Orice bid'ah este un mijloc de rătăcire.” Este imposibil ca Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ să rostească o tradiţie care o contrazice pe alta. Învăţaţii sunt de acord în unanimitate în această privinţă.

          Pentru a clarifica aceasta mai departe, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Cel care reînvie practicarea Sunnei în Islam ...”, prin urmare practicarea a ceea ce este bid'ah nu face parte din Islam! Mai mult, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a descris Sunnah ca fiind ceva „bun”; în timp ce bid'ah nu poate fi descrisă în acest fel. Este de asemenea o diferenţă între a „reînvia practicarea Sunnei” şi „iniţierea şi stabilirea unei practici false, bid'ah!”

          Înţelesul acestei relatări este mai clar în hadith-ul:

          „Un grup de oameni nevoiași a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ și el a chemat oamenii pentru a le oferi orice aceștia își puteau dori. Un om dintre Ansari a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ținând o pungă plină cu argint, care era destul de grea, și a pus-o în fața Mesagerului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost foarte fericit și a spus: «Oricine reînvie o practică Sunnah în Islam va primi răsplata sa și răsplata celor care o vor practica până în Ziua Judecății.»(Ahmad)

          Exemplu: Dacă un învățat merge într-o țară unde Coranul și Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ nu sunt predate, iar el stă în moschee și îi învață pe oameni Coranul și Sunnah, sau trimite învățați în acea țară să le predea oamenilor, acest lucru va fi considerat a fi un act de reînviere a Sunnei.

          De asemenea, dacă o persoană merge într-o țară în care bărbații își rad sau tund bărbile și le poruncește oamenilor să își lase barbă, această persoană va reînvia Sunnah în această privință.

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Tăiați mustața și lăsați barba să crească.” (Nasa'i)

          Atunci când o persoană își lasă barba să crească și îi îndeamnă și pe ceilalți să facă acest lucru, iar ei îi urmează sfatul, această persoană a reînviat Sunnah în această privință. Hadith-ul menționat mai sus nu face referire la cel care inovează problemele religioase, pentru că fiecare inovație în religie este un mijloc de rătăcire. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Feriţi-vă de lucrurile noi, pentru că fiecare lucru nou este o inovaţie şi fiecare inovaţie este o rătăcire, şi fiecare rătăcire reprezintă Focul Iadului.” (Abu Dawud şi Tirmidhi)

          A doua dovadă: Cuvintele lui Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulțumit de el!):

                                                   نعمت البدعة هذه

          Însemnând: „Ce inovație bună (bid'ah) este aceasta!”

          Negare: Omar (Allah să fie mulțumit de el!) a spus aceste cuvinte atunci când a adunat oamenii pentru Rugăciunea de Tarawih, cu un singur imam. El a folosit sensul lingvistic al cuvântului, nu cel literal.

          Rețineți faptul că Rugăciunea de Tarawih își are originea în Shari'ah! Omar (Allah să fie mulțumit de el!) nu a inovat-o; mai degrabă a reînviat Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎.

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a făcut această Rugăciune împreună cu companionii timp de 3 nopți, apoi nu a mai făcut-o în grup, de teamă că aceasta va deveni obligatorie pentru Ummah sa. El a spus:

          „... Mă tem că aceasta va deveni obligatorie pentru voi, iar voi nu o veți putea face.” (Bukhari)

          Companionii (Allah să fie mulțumit de ei!) s-au rugat Tarawih în timpul vieții Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ și au continuat să facă acest lucru și după moartea sa. Ei se rugau împreună în grup în Moscheea Profetului.

          Omar (Allah să fie mulțumit de el!) a adunat oamenii la un singur imam, lucru de care se temea Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi anume că acest lucru nu va mai fi cu putință. Shari'ah a fost completă odată cu moartea sa, prin urmare, nimic nu mai putea fi adăugat acesteia, și de aceasta a spus: „Ce inovație bună (bid'ah) este aceasta!”

 Poziția credincioşilor față de inovatori

          Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune:

          „Urmaţi 10Se adresează tuturor oamenilor ceea ce vi s-a trimis de la Domnul vostru 11Coranul şi Sunnah şi nu urmaţi alţi aliaţi în afară de El! ...” [Coran, 7:3]

          Inovatorii

          Inovatorii pot fi catalogaţi după felul de bid'ah pe care o practică, în două categorii:

          Prima categorie: Cel care urmează o inovație sau o practică deviantă din cauza ignoranței sale și aceasta nu este răspândită printre oameni. Această persoană trebuie să fie învățată și să îi fie arătat adevărul și anume faptul că acțiunile lui sunt opuse Shari'ei.

          A doua categorie: Cel care urmează o inovație sau o practică deviantă urmându-și dorințele și capriciile. Acestei persoane trebuie să i se amintească de pedeapsa severă a lui Allah și trebuie să îi fie arătat clar adevărul, într-un mod înțelept și adecvat. Dacă el refuză să accepte adevărul și insistă cu fermitate și alege să practice bid'ah, oamenii trebuie să fie avertizați și atenționați cu privire la bid'ah pe care el o practică, pentru ca ei să îl evite.

          Actul de bid'ah

          Practicarea inovării poate ajuge chiar până nivelul de kufr (necredință), în cazul în care nu a ajuns deja, caz în care este datoria oamenilor să boicoteze acea persoană după ce i-a fost dat un sfat sincer, pe care acesta l-a refuzat.

          Dacă bid'ah practicată nu a ajuns la nivelul kufr și constrângerea persoanei poate aduce reîntoarcerea sa la Sunnah, atunci trebuie făcut acest lucru. Dar dacă constrângerea nu ar avea succes, atunci nu trebuie făcută, deoarece acest lucru ar îndepărta și mai mult acea persoană de Sunnah. Ar trebui să i se ofere consiliere sinceră și sfaturi într-o manieră înțeleaptă și frumoasă. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Este interzis ca un musulman să nu îi vorbească fratelui mai mult de trei zile.” (Bukhari)

          Predecesorii pioși clarificau și infirmau orice bid'ah, în lumina Coranului și a Sunnei. Aceasta nu este numai de datoria învățaților; ci mai degrabă este de datoria fiecărui musulman care este martor la o inovație în religia lui Allah, care nu își are baza în Shari'ah. Dacă un individ poate clarifica adevărul, trebuie să facă acest lucru, iar dacă nu, acesta trebuie să prezinte problema învățaților, care o vor clarifica oamenilor și vor elimina „dovezile” folosite de inovatori pentru a își susține bid'ah.

 Motivele răspândirii inovației

          ● Neaplicarea Shari'ei și înlocuirea conținutului acesteia cu altceva. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune:

          „O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său şi faţă de diriguitorii voştri! 12Ulemaii (învăţaţii) şi cârmuitorii. Supunerea faţă de aceştia din urmă este o datorie, cu condiţia ca ei să poruncească binele şi ascultarea faţă de Allah Apoi, dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări.” [Coran, 4:59]

          ● Neaplicarea Sunnei Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ și abandonarea acesteia. Cu cât stă mai departe o persoană de practicarea Sunnei, cu atât mai mult se apropie de bid'ah. Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ este plină de acțiunile, declarațiile și aprobările lui. Credinciosul nu are nevoie să recurgă la practicarea inovării. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „V-am lăsat vouă două lucruri: Coranul şi Tradiţia mea (Sunnah); dacă vă veţi ţine de ele, nu veţi rătăci niciodată.” (Bayhaqi)

          ● Neaplicarea și nereflectarea la sensurile Coranului, folosindu-le drept mijloc de a obține binecuvântări, abandonarea pomenirii lui Allah, și a nu avea dorința de a se educa în privința religiei. Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune:

          „Iar dacă i se spune: «Fii cu frică de Allah!», îl cuprinde tăria fărădelegii. Gheena va fi de ajuns pentru el şi ce pat rău este acesta!” [Coran, 2:206]

          ● Numirea pseudo-învățaților. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Cu adevărat, Allah nu ia înapoi cunoașterea robilor Săi smulgându-le-o, dar El le ia cunoașterea atunci când le ia învățații, iar atunci când oamenii nu mai au învățați, vor numi ignoranții drept lideri ai lor; apoi când vor veni să îi consulte, aceștia vor emite verdicte religioase și vor face aceasta fără a avea cunoștinţe religioase, vor fi în rătăcire, ducând şi pe alții în rătăcire.” (Bukhari)

          ● A căuta cunoașterea de unul singur din cărți, fără a participa la sesiunile învățaților. A fost spus:

          „Acela care ia drept sheikh cartea sa (obține cunoașterea numai din cărți), erorile sale vor fi mai multe decât preciziile.”

          Persoana trebuie să se abțină să citească unele cărți care aduc în discuţie lucruri îndoielnice. Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulțumit de el!) citea o scrisoare primită de la câțiva dintre Oamenii Cărții, iar Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ s-a supărat și a spus:

          „Ești nesigur de ea (de religie), fiu al lui Khattab? Pe Cel în Mâna căruia se află viața mea, am adus Shari'ah care este clară și curată. Nu îi întreba despre nimic, ei te pot informa cu adevărul și nu vei crede, sau te pot informa cu lucruri neadevărate și poate le vei crede. Pe Cel în Mâna căruia este viața mea, dacă Musa (‎‎Pacea lui Allah fie asupra sa!)‎ ar fi trăit, nu ar fi avut altă alegere decât să mă urmeze pe mine.” (Ahmad)

          ● Nerăspândirea cunoaşterii; astfel încât învățații rămân departe de oameni, tăcuți și nu răspândesc cunoașterea lor. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a spus:

          „Iar pe aceia care ascund semnele cele limpezi şi Călăuzirea pe care Noi le-am trimis, după ce le-am făcut cunoscute oamenilor prin Scriptură, pe aceia îi blestemă Allah şi îi blestemă blestemătorii, ~ În afară de aceia care s-au căit, au îndreptat [ceea ce au stricat mai înainte] şi au dezvăluit [adevărul]. Pe aceia îi voi ierta, căci Eu sunt At-Tawwab, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 2:159-160]

          ● Extremismul și fanatismul în religie. Acesta este unul dintre motivele pentru care bid'ah și shirk-ul sunt răspândite printre oameni. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Feriți-vă de extremism în diin, pentru că într-adevăr cei de dinaintea voastră au fost distruși din cauza extremismului în diin.” (Ibn Hibaan)

          ●  A depinde de intelect pentru a deduce regulile în problemele religiei. Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune:

          „Nu se cuvine ca vreun dreptcredincios sau vreo dreptcredincioasă să mai aleagă, dacă Allah şi Trimisul Său au hotărât în privinţa lor un lucru. Iar acela care se răzvrăteşte împotriva lui Allah şi a Trimisului Său se află în rătăcire învederată.” [Coran, 33:36]

          ● Urmarea capriciilor și dorințelor fiecăruia. Allah spune:

          „Îl vezi tu pe acela care şi-a luat pofta sa drept Dumnezeu al lui cu bună ştiinţă şi pe care Allah îl duce în rătăcire şi-i pecetluieşte auzul său şi inima sa şi întinde un văl peste vederea lui? Cine-l va călăuzi pe el după Allah? Oare voi nu luaţi aminte?” [Coran, 45:23]

          ●  A urma orbește părerile oamenilor și imitarea acestora în ceea ce privește religia, în timp ce faptele acestora nu sunt bazate pe cunoaştere şi ghidare corectă. Allah spune:

          „Dacă li se spune: «Urmaţi ceea ce a trimis Allah!», ei zic: «Ba noi urmăm cele cu care i-am găsit pe părinţii noştri!». Chiar dacă părinţii lor au fost neştiutori şi nu s-au lăsat călăuziţi?!” [Coran, 2:170]

          ●  Împrietenirea cu oamenii răi şi ţinând companie răului. Allah spune:

          „În Ziua aceea îşi va muşca nelegiuitul mâinile şi va zice: «Ce bine ar fi fost, dacă aş fi urmat calea cu Trimisul. ~ Vai mie! Ce bine ar fi fost dacă nu l-aş fi luat pe cutare ca prieten!…  ~ El m-a dus pe mine în rătăcire de la îndemnare după care ea a venit la mine». Şeitan este hain cu omul, [după ce l-a ispitit].” [Coran, 25:27-29]

          ● A nu porunci binele şi a nu interzice răul. Allah spune:

          „Să se facă din voi o comunitate care să cheme la tot ceea ce este bun, să poruncească ceea ce este drept [ma'ruf] şi să oprească de la ceea ce este nedrept [munkar]! 13În textul Coranului apar cuvintele ma'ruf, care înseamnă "recunoscut" (de către toată lumea ca fiind bun sau drept) şi munkar, care înseamnă "necunoscut" (şi respins, ca fiind rău, de către toată lumea). Aceştia sunt cei care izbândesc.” [Coran, 3:104]

          Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Niciun Profet nu a fost trimis popoarelor anterioare fără ca ei să nu aibă ajutoare şi companioni care urmau îndemnurile Profeţilor. După ei au venit oameni ale căror declaraţii erau contrare acţiunilor lor şi care contraziceau poruncile lor. Deci cel care luptă cu ei cu mâinile sale, este un credincios, cel care se luptă cu ei cu limba sa, este credincios, iar cel care se luptă cu inima sa, este un credincios, şi nu este un iman (credinţă) mai mare decât acesta.” (Muslim)

          ● A urma textele din Shari'ah, pe care publicul general nu le înţelege. Allah spune:

          „El este Acela care ţi-a pogorât Cartea. În ea sunt versete desluşite – şi ele sunt temeiurile Cărţii – şi altele nedesluşite. Cei cu înclinare [către rătăcire] în inimi le urmăresc pe acelea în care este nedesluşire, în căutarea vrajbei şi în căutarea tâlcuirii lor. Dar nu cunoaşte tâlcuirea lor decât Allah. Aceia care sunt înrădăcinaţi în ştiinţă spun: «Noi credem în ea; toate sunt de la Domnul nostru!» Dar nu cugetă astfel decât cei dăruiţi cu judecată.” [Coran, 3:7]

          ● Indulgenţa în al-Wala şi al-Bara (dragostea şi ura de dragul lui Allah). Aceasta include şi iubirea inamicilor, pentru că această dragoste conduce la imitarea lor.

          Abu Waqid al-Laithi (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

          „Când bătălia de la Hunayn s-a terminat, Profetul lui Allah ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a trecut pe lângă un copac ce aparținea politeiştilor şi pe care ei îl numiseră Dhaat Anwaat, pe care îl foloseau pentru a-şi agăța armele. Oamenii au spus: «Mesager al lui Allah, fă şi pentru noi un Dhaat Anwaat, aşa cum au şi ei un Dhaat Anwaat.» Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: «SubhanaAllah! Aceasta este la fel cum au spus şi oamenii lui Moise: „Fă pentru noi un dumnezeu ca şi al lor.” Pe Cel în mâinile Căruia se află sufletul meu, voi veţi urma calea oamenilor ce au fost înaintea voastră.»(Tirmidhi)

          ● Strădania de a ajunge la o concluzie în privinţa unei probleme care nu necesită atât efort, şi a deduce unele lucruri din dovezile scrise care nu sunt relevante. De asemenea, trebuie ştiut faptul că sunt anumite hadith-uri care nu sunt autentice, sunt tradiţii inventate, de care o persoană trebuie să se ferească şi nu trebuie să le răspândească, şi nici să le folosească drept dovadă în nicio problemă.

 Condiţiile acceptării faptelor bune

          Faptele robilor lui Allah nu vor fi acceptate decât cu două condiţii:

          Prima condiţie este sinceritatea, faptele trebuie să fie făcute cu sinceritate şi de dragul lui Allah. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) a spus:

          „Şi nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credinţă curată şi statornică în religia Lui, să împlinească Rugăciunea [as-Salat] şi să achite Dania [az-Zakat]. Şi aceasta este credinţa [comunităţii] celei drepte.” [Coran, 98:5]

          A doua condiţie este să se urmeze exemplul Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎, de exemplu a face actele de adorare în acelaşi mod în care el le-a făcut. Condiţia nu este corectă dacă nu sunt luate în considerare 6 puncte:

          a. Motivul actului de adorare: dacă o persoană Îl adoră pe Allah pentru un anumit motiv care nu este recunoscut de Shari'ah, acţiunea sa va fi considerată bid'ah.

          Exemplu: Unele persoane fac anumite acte de adorare în noaptea 27 Rajab. Ei susţin că în acea noapte Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost luat în Călătoria nocturnă (al-Isra). Rugăciunea de noapte este un act valid de adorare, dar motivul pentru care a fost iniţiată în această noapte nu este cunoscut în Shari'ah. Cu acest punct, o persoană poate diferenţia clar între actele Sunnah şi bid'ah.

          b. Tipul acestuia: Tipul actului de adorare trebuie să fie conform Shari'ei. Dacă persoana se supune lui Allah printr-un act de adorare care nu este cunoscut în Shari'ah, acest act nu va fi acceptat.

          Exemplu: În luna Dhul-Hajj (a 12-a luna din calendarul Islamic) o persoană taie un cal drept animal de sacrificiu. Animalul de sacrificiu nu va fi acceptat pentru că a contrazis Shari'ah în acest punct, deoarece animalul pentru sacrificiu nu poate fi decât cămila, vita, capra sau oaia.

          c. Paşii actului de adorare: Dacă o persoană vrea să facă o (altă) Rugăciune ca fiind obligatorie, aceasta nu va fi acceptată, deoarece Rugăciunile obligatorii sunt cunoscute în Shari'ah. În acelaşi mod, dacă o persoană face Rugăciunea de Dhuhr cu cinci unităţi, această Rugăciune nu va fi acceptată.

          d. Metoda acestuia: Dacă o persoană atunci când face wudhu (abluţiunea) îşi spală mai întâi picioarele şi apoi îşi umezeşte părul, vom spune că abluţiunea sa este nulă, deoarece nu au fost respectaţi paşii abluţiunii.

          e. Timpul acestuia: Dacă o persoană oferă animalul de sacrificiu în prima zi din Dhul-Hajj, sacrificiul nu va fi acceptat, deoarece nu este dat la timpul potrivit.

          f. Locul acestuia: Dacă o persoană face I'tikaaf în alt loc decât în moschee, atunci I'tikaaf-ul nu este corect deoarece acesta trebuie făcut în moschee. 14Al-Ibdaa' fi Kamaal ash-Shar' a sheikh-ului Mohammed ibn Uthaiymin

 Pericolul din bid'ah

          Este un pericol imens în practicarea bid'ah; iar cei care nu iubesc Islamul, pot ataca prin aceasta (bid'ah) religia şi musulmanii. Prin urmare, fiecare musulman trebuie să fie atent pentru ca el să nu fie folosit ca unealtă pentru a face rău religiei sau musulmanilor, în niciun fel. Mai mult, un musulman nu trebuie să acopere sau să ascundă un om care face bid'ah.

          Duşmanii Islamului au fost capabili să împartă musulmanii cu aceste acte deviante ale inovaţiei (bid'ah). Ori de câte ori este răspândit un act bid'ah, un act Sunnah va fi abandonat de către oameni... eventual practicarea a ceea ce este bid'ah va determina o persoană să abandoneze religia lui Allah! Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „«Cu adevărat, evreii s-au diferenţiat până ce au devenit 71 de secte. Şi creştinii s-au diferenţiat până ce au devenit 72 de secte. Şi această Ummah se va diferenţia în 73 de secte şi toate vor fi în Foc, în afară de una.» Companionii au întrebat: «Care este aceasta, o, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Cei care se află pe calea mea și a companionilor mei.»(Bukhari, Muslim şi Tirmidhi)

          Prin urmare, musulmanul trebuie să se asigure că toate actele de adorare pe care le face nu contrazic Shari'ah. Orice aparţine acesteia va fi acceptat, iar orice nu îi aparţine va fi respins. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „V-am lăsat vouă două lucruri: Coranul şi Tradiţia mea (Sunnah); dacă vă veţi ţine de ele, nu veţi rătăci niciodată.” (Bayhaqi)

          Pentru ca o persoană să fie în siguranţă, trebuie să se ferească de tot ceea ce contrazice Cartea lui Allah şi Sunnah ProfetuluiSău  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „A spune o minciună împotriva mea nu este (în acelaşi mod) ca şi a spune o minciună împotriva altei persoane; oricine spune o minciună despre mine, îşi asigură locul său în Iad.” (Muslim)

          Oricine vrea să reuşească şi speră la Răsplata lui Allah, trebuie să urmeze exemplul Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune:

          „Spune: «[O, Profetule] Dacă Îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă va ierta păcatele voastre! Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 3:31]

          Un musulman nu trebuie să imite sau să urmeze alte persoane pentru că nimeni nu este perfect, nu este fără greşeli; dimpotrivă, oamenii greşesc, au dorinţe şi îşi urmează capriciile.

 Avertizare şi mustrare

          Abdullah ibn ad-Dailami a spus:

          „Am auzit că religia va fi fragmentată şi se va pierde prin abandonarea Sunnei. Oamenii vor abandona actele Sunnah, unul după altul, precum o frânghie care devine din ce în ce mai slabă.” (ad-Darimi)

          Fiecare dintre noi trebuie să adere la Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ şi să încerce din răsputeri să o aplice şi să o răspândească printre oameni. Bunătatea poate fi anticipată numai atunci când o persoană aplică Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎, chiar dacă o face printr-o expresie, o acţiune; şi atunci când persoana dă la o parte toate inovaţiile. De asemenea, este o obligaţie a fiecărui musulman, atunci când aude ceva care contrazice Shari'ah să ofere consultanţă sinceră şi să clarifice ceea ce este bine, astfel încât el poate avea marea onoare de a apăra religia lui Allah. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Transmite de la mine chiar şi o aya (verset) şi nu este niciun păcat pentru tine dacă se referă la poveştile fiilor lui Israel; şi oricine scorneşte o minciună împotriva mea, şi-a asigurat locul în Iad.” (Bukhari)

          Eliminarea a tot ceea ce este bid'ah este o obligaţie a comunităţii. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Acela dintre voi care vede un lucru rău, să îl schimbe cu mâna sa, dacă nu poate, atunci cu limba sa, dacă nu poate, atunci să îl urască în inima sa, şi aceasta este cea mai slabă ramură a credinţei.” (Muslim)

          O persoană trebuie să facă Da'wah şi să cheme pe Calea lui Allah aşa cum este menţionat prin Cuvintele lui Allah:

          „Cheamă la Calea Domnului tău cu înţelepciune 15Cu dovadă limpede pentru Adevăr, care să elimine orice dubiu, sau cu Coranul şi bună îndemnare şi discută cu ei cum e mai frumos! Domnul tău este mai Bineştiutor al acelora care s-au abătut de la Calea Sa şi El este mai Bineştiutor al celor care sunt bine călăuziţi.” [Coran, 16:125]

          Chestiunile religioase nu trebuie să fie considerate ca fiind cele mai bune de la oricare predicator sau persoană care susţine că are cunoştinţe despre religie. Religia trebuie să fie învăţată de la cei care sunt de încredere, în ceea ce priveşte religia, cunoştinţele şi pietatea lor. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Cu adevărat, învăţaţii sunt moştenitorii Profeţilor. Profeţii nu au lăsat în urma lor un dinar sau un dirham, ci mai degrabă au lăsat în urma lor cunoaşterea, deci oricare o preia şi o învaţă, a luat partea cea mai mare de moştenire.” (Ibn Hibban)

          Trebuie să luăm aminte la cuvintele Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎:

          „Oricine introduce o practică bună care rămâne în urma lui va avea răsplata lui pentru acest lucru şi echivalentul răsplăţii celorlalţi, fără a scădea nimic din niciuna dintre răsplăţi. Oricine introduce o practică rea şi rămâne în urma lui, va avea povara păcatului său şi echivalentul poverii celorlalţi, fără a scădea nimic din niciuna dintre pedepse.” (Ibn Majah)

          De asemenea, cel care conduce oamenii spre ceva rău – bid'ah sau un lucru rău – va avea păcatul său şi păcatul celor care l-au urmat. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus:

          „Cel mai bun discurs este Cartea lui Allah (Coranul) şi cea mai bună îndrumare este a lui Mohammed cel mai rău lucru este cel inovat şi fiecare inovaţie (în religie) este rătăcire şi orice rătăcire conduce spre Iad.” (Ibn Khuzaimah)

          Aşa cum este menţionat mai sus, pericolul serios în privinţa lucrurilor inovate în religia lui Allah sunt evidente, astfel încât oricine doreşte să facă un lucru, trebuie să verifice dacă este conform Shari'ei. Dacă este, atunci trebuie pus în practică şi să fie folosit de oameni, iar dacă acel lucru contrazice Shari'ah, atunci acesta trebuie abandonat şi oamenii avertizaţi împotriva acestuia.

 Glosar al termenilor Islamici

1. Aqidah: crezul musulmanului.

2. Bid'ah: o inovaţie, în această carte se referă la inovaţiile religioase.

3. Dinar şi dirham: monede, bani.

4. Faridah: un act de adorare obligatoriu.

5. Fitnah: încercare, necaz.

6. Hadith: tradiţie profetică. 

7. Hawd: fântâna pe care Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a garantat-o Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ nostru în Ziua Judecăţii. Oricine bea din ea o singură dată, nu va mai simţi setea niciodată.

8. Hudud: pedeapsa prescrisă în Islam.

9. Hukm: reguli.

10. Ijtihaad: în general, este exercitarea efortului. În această cartea se referă la efortul unei persoane de a ajunge la o decizie într-o anumită problemă.

 11. I'tikaaf: în general, se referă la izolare. I'tikaaf este un act de adorare prin care o persoană se izolează de lume în moschee şi se dedică numai actelor de adorare pentru Allah.

12. Iman: credinţă.

13. Jannah: este locul de deasupra Cerurilor pe care Allah îl garantează credincioşilor în Viaţa de Apoi. Este tradus ca  Paradis.

 14. Kufr: necredincios.

15. Nafl: act de adorare voluntar.

16. Şeitan: Satana.

17. Shari'ah: Legislaţia Islamică.

18. Shirk: a Îi asocia parteneri lui Allah. 

19. Sunnah: Tradiţia Profetică.

20. Tarawih: Rugăciune de noapte care este făcută în timpul lunii Ramadan.

21. Taqwah: evlavie.

22. Ummah: comunitatea, naţiunea musulmană.

23. Wali: om evlavios, cu teamă de Allah, musulman care este conştient de Allah, face acte de adorare şi se abţine de la ce este interzis.

Categorii:

feedback