රෝගපීඩාවන් සහ වසංගත වලින් මුස්ලිම්වරයකුගේ රැකවරණය

කෙටි හැඳින්වීම

ලෙඩ රෝග හා වසංගත වලින් ආරක්ෂා වීම⁣ට නබිනබිතුමාණන්ගේ ජීවන මාර්ගයෙන් උපුටාගත් ගත් පූර්ව සාධක ප්‍රාර්ථනා විස්සක අර්ථ විවරණය..

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: