ඉස්ලාමය ආපදා හා වසංගත සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?

සංස්කරණය :

කෙටි හැඳින්වීම

මෙම පොත් පිංචෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ ව්‍යසන හා වසංගත සමඟ කටයුතු කිරීම පිළිබඳ ඉස්ලාමයේ දෘෂ්ටිය සහ එවැනි තත්ත්වයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට ඉස්ලාමය විසින් ලබා දෙන උපදෙස් මොනවාද යන්නයි. මෙය උසූල් මධ්‍යස්ථානයෙන් නිකුත් කළ ප්‍රකාශනයකි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්