ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමයට සපැමිණි නවකයින් සඳහා දහම් බිඳක්

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වැඩි විස්තර

  bia,duhg imeusKs kjlhska iZoyd oyuz nszola

  ﴿ نصائح مختصرة للمسلم الجديد ﴾

  ] Sinhalese – سنهالي [

  m=jrA;kh( uqyuzuoa k,Suz biaioSk

  2011 - 1432

  ﴿ نصائح مختصرة للمسلم الجديد ﴾

  « باللغة السنهالية »

  ترجمة: محمد نظيم عز الدين

  2011 - 1432

  bia,duhg imeusKs kjlhska iZoyd oyuz nszola

  1' ksilju bia,duz OrAuh hkq w,a,dya fojshka jykafiag wh;a OrAuhls' tnejska bia,duz OrAuh m

  2' flfkl` jsiska i;H wjfndaO lr .ekSfuka miq tys u; msysgd lghq;` ls+u wjYH fjz' tu .ufkaoS uqyqK mEug is\jk lror luzlfgd,q ish,a, jsZo ord .ekSug wd;au Yla;sh yd bjiSu Tn jsiska we;s lr .ekSu wjYH fjz'

  3' bia,duz oyu odhdohla jYfhka ,nd \ka w,a,dya ;wd,dg ;`;s mqo l< hq;`hs' tfia ;`;s mqo ls+fuz ,CIKhla kuz Tn ms]h lrk fohla wkqka flfryso ms]h ls+uhs' tnejska fojshka jykafia fjkqfjka ms

  4' bia,duz OrAuh wrdnsjrekag fyda ke;akuz wrdns fkdjk whg fyda whs;s nQo,hla fkdfjz' tnejska fTu OrAuh ;`,g flfkl` we;`,ajkafkao ta yeu fokdgu tys OdrAusl rih N`la;sjsZoSug whs;shla we;' tysoS ;rd;sru ms

  5' bia,duhg we;`,a jsfuka miq Tng hym;a okka yuqjSug is\fjkakdla fukau whym;a okkao yuq jSug yel' \okka jsiska Tn OrAufhka j

  6' wmg Wojz Wmldr ls+ug yd wfma wjYH;d bgq ls+ug yels tlu n,j;d w,a,dya ;wd,d muKs, tnejska Tfnz isf;a we;s mjs;] is;`uz me;`uz Tyq jsiska fydZoska yZ\kd .kafka kuz Tyq Tng fuf,djoS iy urKska u;` oskfhaoS msysg fjkjdg lsisu ielhla ke;.

  7' bia,duz hkq w,a,dya ;wd,d jsiska usksidf.a hym;a osjs meje;`u iZoyd ksrAudKh lrk ,o cSjk ie

  8' Tn fuu OrAuhg we;`,a jSu ksid lSrA;s m]Yxidjg ,la jSug yel' kuq;a jeo.;a jkafka w,a,dya ;wd,d jsiska Tfnz is;a i;ka ;`, me,amoshuz jS we;s ia:djr jsYajdih foi n,d Tn w.h ls+uhs'

  9'bia,duz usksia i;ajhdf.a iuzmQraK jQ cSjk ie foujz mshkayg wem Wmia:dk ls+u, jeks idr OrAu W.kajkhs' u;ameka mdkh ls+u, \rdpdrfha yeis+u, wkqkag wmrdO ys=yer ls+u, jeks iudc jsfrdaoS ls]hd j

  10' hym;a okka iy whym;a okka f;drd fnzrd fjka lr.ekSug iy i;H yd wi;H jdoSka yZ\kd .ekSug w,a,dya ;wd,d jsiska fuf,dj cSjs;h ksrAudkh lrk ,os' \okka yg w,a,dyaf.a oevs m+CIkhg ,la jsugo is\ jkq we;' fuu lreKq .ek Tn jsiska fydZoska jgyd .; hq;`hs'

  11' i;amqreI uqia,suz jrfhl`f.a ,CIKh kuz Tyq yeu jsgu jSrAh yd ikaiqka ms

  12. bia,duz hkq jpkfhka muKla ,db,dy b,a,,a,dya hk l,sudj Wpzpdrkh lrk OrAuhla fkdfjz' tys wruqK usksia cSjs;fha ishZMu fCIa;]hka iZoyd oyuz t

  13. bia,dush uOHia:dkhkays mj;ajkq ,nk bia,duz mdG ud,djkaj,g iyNd.s jS fuu Orauh ksishdldrj yeoE+ug W;aiy lrkak'

  Tng w,a,dya ;wd,df.a msysg yd wdYsrajdoh ,efnzjd!

  m=jrA;kh ( uqyuzuoa k,Suz biaioSka

  ***********

  වර්ග: