හිජාබ් ඇඳීම මුස්‌ලිම් ආගමේ නීතියක්‌ද?

ලේඛකයා : තරංග රත්නවීර

විචාරය කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්

කෙටි හැඳින්වීම

මුස්ලිම් කාන්තාවන් ලේ ඇදුමෙහි සංවරයක් තිබෙන්නේ ආගමික අව‍හය තවායය නිසාය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්