හිජාබ් ඇඳීම මුස්‌ලිම් ආගමේ නීතියක්‌ද?

ඔබගේ වටිනා අදහස්