බිරියන් සිව් දෙනෙක් හෝ වැඩියෙන් නිත්යනනුකූල ව විවාහ කිරීම

කෙටි හැඳින්වීම

1. බහුභාර්ය සේවනයට අනුමත දීමේ පසුබිම 2. බහු භාර්ය සේවනය සඳහා අවශ්යාතාව 3. බහු භාර්ය සේවනය අනුමත සඳහා කොන්දේසි. 4. අයිශා (රළි) තුමියගේ විවාහය. 5. සෙයිනබ් (රළි) තුමියගේ විවාහය. 6 සෙයිනබ් (රළි) තුමියගේ විවාහයේ ප්ර තිපල. 7. කාන්තාවන්ට බහු සැමියන් හා විවාහ වීමට අල්ලාහ් අනුමත නුදුන් හේතුව කුමක් ද? 8. බහුභාර්ය සේවනය පිරිමින්ගේ ස්වභායට එකඟ ව සාධාරණයකි

ඔබගේ වටිනා අදහස්