ඉස්ලාම් හා ස්ත්‍රී ප්‍රජනන අංග ඡේදනය පිළබඳ සත්‍යය.

කෙටි හැඳින්වීම

ස්ත්රීل ප්රسජනන අංග ජාතික හා ජාත්යبන්තර ඉස්ලාම් විරෝධීන්ගේ ඉතාමත්ම ජනප්රි.ය මාතෘකාවක් බවට පත් ව ඇති බව විද්යුහත් හා මුද්රි්ත මාධ්යෝයන් හි නිරතුරුව පළවන තොරතුරු විමසා බැලීමෙන් දැන ගත හැකි ව ඇත. අප සමග ඉදිරි තොරතුරු බුද්ධිමත් ව හා යථාර්ථවාදී ව විමසා බලන්නට කරුණාකර එක් වන්න..

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්