බහු ස්ත්‍රී විවාහය පිළබඳ විග්‍රහයක්.

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමය පිළිබඳව වැරදි මතවාදයන් රාශියක් ඇති අතර බහු ස්ත්රීك විවාහය පිළිබඳව ඇති කරුණු ආගමික හා සමාජයීය කෝණයෙන් හා සමයාන්තර අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් මෙම ලිපියේ සාකච්චා කොට ඇත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්