සමාජය විනාශ කරන අල්ලස් හා දූෂණයට එරෙහි වන ඉස්ලාම්

කෙටි හැඳින්වීම

සෑම සමාජයකම අල්ලස් හා දූෂණය බහුලව පැති තිබේ. මෙම රෝගයට ආගමක් වශයෙන් අවවාද දෙන්නේ ඉස්ලාම් දහම පමණි

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්